Komitee

PRÉSIDENT :

PEREIRA Reinaldo

VICE-PRÉSIDENT :

KEIFFER Max

SECRÉTAIRE :

KEIFFER Jimmy

TRÉSORIER :

FISCHBACHER Joé

Membre vum "conseil d'administration"

DA SILVA Patrick

FISCHBACHER Joé

KEIFFER Jimmy

KEIFFER Max

PAOLUCCI Kim

PEREIRA Reinaldo